گفته ها و نکته ها

 • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی
 • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
 • **** عشق و اشک را نتوان نگه داشت
 • **** هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.
 • **** آنچه برای یکی خوراک هست برای دیگری جزء زهر نیست
 • **** چقدر دوست دارم که دیگران مرا دوست داشته باشند
 • **** اگر پولدار نیستی سعی کن همیشه مفید به نظر برسی
 • **** هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
 • **** هرگز پیش از آنکه محکوم شوی پوزش مخواه
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** انسان. آزاد به دنیا آمده اما همه جا در بند است
 • **** اگر دل . همه چیز است .پس چرا همیشه دنبال تو بوده ام ای پول نازنین
 • **** تجربه> نامی است که هر کس روی اشتباهات خویش میگذارد
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** با هیچ بساز واز خویش کسی برمساز
 • **** اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید ...
 • **** بزرگی حقیقی نیاز به تحقیر دیگران ندارد
 • **** امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
 • **** خدایا کمکم کن همه رو از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری
 • **** اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** بد نیست انسان پیش از آن که به کشور دیگری کوچ کند٬ اندکی هم درباره کشور خود بداند.
 • **** آن را که خرد نیست ، ادب نیست.

 

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تعاریف موجود از سوانح و حوادث

تعاریف موجود از سوانح و حوادث
انواع سانحه(Types of Disasters)
-         سوانح طبيعي (از قبيل سيل٬ زلزله٬ توفان٬ غيره)
-         سوانح دست ساخت بشر
-         سوانح صنعتي و تكنولوژيكي ( از قبيل آلودگي٬ آتش سوزي٬ انفجار٬ غيره)
-         سوانح پيچيده (از قبيل جنگ٬ نزاع داخلي٬ درگيريهاي مسلح٬ غيره)
-         و ساير موارد ديگر (تصادفات جاده اي٬ كمبودها٬ غيره)
2.سوانح آرام(Slow Onset Disasters)
موقعيتهايي كه در آن توانمندي مردم براي حفظ معيشت خود به آرامي به سمت نقطه اي تنزل مي يابد كه در آن سرانجام ادامه حيات به مخاطره ميافتد. اينچنين موقعيتهايي نوعا بوسيله شرايط سياسي٬ اقتصادي٬ اجتماعي٬ يا بومي به وجود مي آيند.
3.سوانح غير مترقبه:((Sudden Onset Disasters
حوادث ناگهاني كه بوسيله پديده هاي طبيعي مانند زلزله٬ سيل٬ توفان٬ و فوران آتشفشان بوجود مي آيند. اينچنين سوانحي غالبا بدون هيچ گونه هشداري يا حداقل هشدار رخ مي دهند و تاثيرسريع و نامطلوبي بر روي جمعيت انساني٬ فعاليتها و سيستم اقتصادي مي گذارند.
هدف نهايي از مديريت سوانح
From HVc to HCv
  HVc                                HCV
حوادث زياد                      حوادث زياد
آسيب پذيري بالا                  توانمندي بالا
توانمندي پايين             آسيب پذيري پايين
4.حادثه:((Hazard
هر نوع حادثه طبيعي٬ دست ساخت بشر يا تركيبي از هر دو آنها كه به زندگي انسانها آسيب مي رساند و خسارت به مال٬ معيشت٬ خدمات و محيط زيست مي زند.
5.سانحه:((Disaster
اختلال جدي در عملكرد جامعه كه منجر به خسارات زيست محيطي٬ مادي٬ و بشري گسترده مي شود ونيز توانمندي جمعيت آسيب ديده براي پاسخ گويي به آنها به حد كافي نمي باشد.
مثال:
 توفان يا زلزله اي كه در يك منطقه غيرمسكوني رخ مي دهد نمي تواند به عنوان سانحه تلقي گردد.
زلزله زماني تبديل به سانحه مي شود كه تاثير شديد و مخربي بر روي يك جمعيت٬ اموال آنها٬ و يا معيشت آنان و محيط زيست مي گذارد. در اين صورت ميزان خسارت به قدري گسترده مي شود كه جمعيت به تنهايي توان مقابله با آن را ندارد ودر نتيجه آن نياز به كمكهاي بيروني پيدا مي كند.
در غير اينصورت٬ اگر جمعيت به تنهايي توانايي مقابله با آن را داشته باشد٬ اين حادثه به عنوان يك وضعيت اضطراري تلقي مي شود نه يك سانحه.
وضعيت اضطراري وضعيتي است كه در آن به يك واكنش سريع نياز است. 
6.آسيب پذيري:((Vulnerability
مفهومي كه مجموعه شرايط حاكم يا فشارهاي اقتصادي٬ اجتماعي٬ فيزيكي و يا جغرافيايي را توصيف مي كند. اين مجموعه شرايط و فشارها توانايي جمعيت در خصوص كاهش٬ آمادگي و مقابله با حوادث را محدود مي نمايد.
7.توانمندي:((Capacity
توانمندي شامل منابع٬ امكانات٬ و نقاط قوت موجود در خانوارها و جوامع مي شود كه به آنها توانايي لازم براي مقابله٬ مقاومت٬ آمادگي٬ پيش گيري٬ كاهش و يا بهبودي سريع از يك سانحه را مي دهد. 
8.ارتباط حادثه با سانحه:((Relationship: Hazard & Disaster
با افزايش آسيب پذيريهاي موجود حوادث تبديل به سانحه مي شوند. چنانچه ميزان حادثه خيلي گسترده باشد يا آسيب پذيري خيلي بالا و توانمندي نا كافي باشد درآن صورت ريسك خطر بالا مي رود و از حد توان محلي خارج و جمعيت قادر به مقابله با آن نمي باشد و لذا سانحه رخ مي دهد (حادثه تبديل به سانحه مي شود). 
9.كاهش اثرات بلايا:((Mitigation
اقداماتي كه قبل از يك سانحه انجام مي دهيم. اين اقدامات با هدف كاهش اثرات نامطلوب يك سانحه بر روي جمعيت٬ جامعه و محيط زيست صورت مي پذيرند.
10.پيشگيري از سانحه:((Prevention
اقداماتي كه به