گفته ها و نکته ها

 • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی
 • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
 • **** عشق و اشک را نتوان نگه داشت
 • **** هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.
 • **** آنچه برای یکی خوراک هست برای دیگری جزء زهر نیست
 • **** چقدر دوست دارم که دیگران مرا دوست داشته باشند
 • **** اگر پولدار نیستی سعی کن همیشه مفید به نظر برسی
 • **** هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
 • **** هرگز پیش از آنکه محکوم شوی پوزش مخواه
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** انسان. آزاد به دنیا آمده اما همه جا در بند است
 • **** اگر دل . همه چیز است .پس چرا همیشه دنبال تو بوده ام ای پول نازنین
 • **** تجربه> نامی است که هر کس روی اشتباهات خویش میگذارد
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** با هیچ بساز واز خویش کسی برمساز
 • **** اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید ...
 • **** بزرگی حقیقی نیاز به تحقیر دیگران ندارد
 • **** امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
 • **** خدایا کمکم کن همه رو از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری
 • **** اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** بد نیست انسان پیش از آن که به کشور دیگری کوچ کند٬ اندکی هم درباره کشور خود بداند.
 • **** آن را که خرد نیست ، ادب نیست.

 

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

دلايل متعدد اهميت پيشگيري از سوانح و حوادث

الگوي پيشگيري ازحوادث در قالب جامعه ايمن ، نخستين بار در سال 1989 ميلادي از سوي دانشگاه كارولينسكاي سوئد توسط پروفسورسوانستروم پيشنهاد گرديد وبه عنوان الگويي مناسب براي پيشگيري از حوادث در سطح
 
شهرستان مورد قبول سازمان جهاني بهداشت قرار گرفت و دانشگاه كارولينسيا به عنوان مركز همكاري هاي سازمان بهداشت جهاني در امر پيشگيري از حوادث عهده دار راهبري اين حركت در سطح جهان شد . از طرفي بنياد
 
جامعه ايمن كانادا در سال 1996 در شهر تورنتو به دنبال مرگ يك نوجوان 19 ساله در اثر حادثه پي ريزي شد .
 
اولين شهري كه توانست به شاخص هاي مطلوب ودر حد انتظار سازمان جهاني بهداشت برسد شهرستان كوچكي به نام ليدكوپينك در سوئد بود . سپس كشورها يكي پس از ديگري مجري برنامه جامعه ايمن شدند .مدل جامعه ايمن
 
متكي به مشاركت مردم و دخالت مسئولين محلي است ..دراين مدل ، شاخص هايي براي يك جامعه ايمن منظور شده كه بر اساس اين شاخصها وبا رسيدن به آنها جامعه مورد نظر ايجاد شده و مي توان به شبكه جهاني جامعه ايمن
 
پيوست . اين الگو مبتني است بر همكاري هاي بين بخشي و مشاركت كليه بخشهاي توسعه به ويژه نهادهايي كه در زمينه تامين ايمني مردم فعاليت مي كنند .اين مدل در ابتدا براي شهرهاي كوچك بكار گرفته شده لكن پس از گذشت
 
زمان و توسعه اين تفكر مشخص گرديد كه در شهرهاي پرجمعيت و بزرگ نيز كاربرد دارد.. لذا اخيرا تعدادي از كشورها نظريه جامعه ايمن را براي شهرهاي پرجمعيت و بزرگ خود جهت پيوستن به شبكه جهاني جامعه ايمن
 
معرفي نموده و پس از دستيابي به شاخص هاي مورد نظر به شبكه مذكور پيوسته اند .درحال حاضر شبكه جهاني جوامع ايمن داراي 127 عضو مي باشد .
 
برنامه پيشگيري از حوادث با مدل جامعه ايمن برنامه اي است كه مي توان به كمك آن از بروز همه انواع حوادث پيشگيري نمود و باعث ارتقاي ايمني در سطح جامعه شد واين امر بدون مشاركت مردم و سازمانهاي ذيربط نظير
 
وزارت كشور ، نيروي انتظامي ، وزارت راه ، وزارت مسكن ، آتش نشاني ، آموزش وپرورش ، بهزيستي ، هلال احمر و.... ميسر نخواهد بود . هدف از اجراي برنامه جامعه ايمن پيشگيري از آسيب و كاهش بروز حوادث ؛مرگها
 
و ناتواني هاي ناشي از آن و ارتقاي ايمني است . چنين جامعه اي با خصوصيات و معيارهاي ياد شده زماني تحقق خواهد يافت كه تمام مردم ، مسئولين و ارگانهاي دولتي و غير دولتي به وظايف خود واقف باشند و مسئولانه در جهت دستيابي به جامعه مورد نظر گام بردارند و برآيند اقداماتي كه صورت مي گيرد همسو و هماهنگ و در راستاي اهداف تعيين شده باشد.
در ايران اين طرح ابتدا طي كارگاهي در مرداد 74 با شركت سازمان هايي كه به نحوي مسئول پيشگيري از حوادث بودند تشكيل و ارائه شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . سپس اشكالات طرح مطرح و مورد بازنويسي
 
هاي مجدد قرار گرفت پس از يك سال قرار شد درپنج شهرستان انتخابي طرح به صورت پايلوت به اجرا درآيد . مرحله اول طرح از سال 75 اجرا و هدف كلي طرح اين بود كه بروز حوادث را ظرف سه سال به ميزان .25درصد
 
كاهش دهند . پس از گذشت 5سال واجراي طرح در پنج شهرستان و بررسي نتايج و آناليز اطلاعات و نتايج مثبت به دست آمده قرار شد كه از هر استان كشور يك شهرستان و در سال 1385 از هر استان سه شهرستان مجري برنامه
 
جامعه ايمن شدند .
 
دلايل متعدد اهميت پيشگيري از سوانح و حوادث
 
1-مرگ ومير ومعلوليت ناشي از سوانح و حوادث اولين بار بيماريها را