گفته ها و نکته ها

  • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی
  • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
  • **** عشق و اشک را نتوان نگه داشت
  • **** هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.
  • **** آنچه برای یکی خوراک هست برای دیگری جزء زهر نیست
  • **** چقدر دوست دارم که دیگران مرا دوست داشته باشند
  • **** اگر پولدار نیستی سعی کن همیشه مفید به نظر برسی
  • **** هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
  • **** هرگز پیش از آنکه محکوم شوی پوزش مخواه
  • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
  • **** انسان. آزاد به دنیا آمده اما همه جا در بند است
  • **** اگر دل . همه چیز است .پس چرا همیشه دنبال تو بوده ام ای پول نازنین
  • **** تجربه> نامی است که هر کس روی اشتباهات خویش میگذارد
  • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
  • **** با هیچ بساز واز خویش کسی برمساز
  • **** اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید ...
  • **** بزرگی حقیقی نیاز به تحقیر دیگران ندارد
  • **** امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
  • **** خدایا کمکم کن همه رو از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری
  • **** اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
  • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
  • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
  • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
  • **** بد نیست انسان پیش از آن که به کشور دیگری کوچ کند٬ اندکی هم درباره کشور خود بداند.
  • **** آن را که خرد نیست ، ادب نیست.

 

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

سفره سالم > کار سالم