گفته ها و نکته ها

  • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی
  • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
  • **** عشق و اشک را